Doporučené produkty

Všeobecné podmínky a pravidla E-Shopu

Sídlo společnosti Sapeli

1. Obecná ustanovení

E-Shop je provozován obchodní společností SAPELI, a.s., Na Podhoře 185, 588 13 Polná, dále jen SAPELI prostřednictvím společnosti W.A.T.C.H. CZ, s.r.o., Durychova 101, Praha 4, 142 00. Bonus e-shop je věrnostním programem, který je určen pro zákazníky prodejních partnerů SAPELI a umožňuje jim spořit Koruny na bonusová konta v e-shopu (dále jen „Koruny“) při nákupu veškerého zboží v partnerských prodejnách SAPELI. Zákazníci, kteří se zapojí do tohoto programu, si mohou za takto získané koruny objednat nebo vybrat odměny způsobem, který je popsán v článku 6. Odměnou je sleva z kupní ceny zboží koupeného na E-Shopu. Pro účast v programu SAPELI platí tyto Všeobecné podmínky a pravidla ve znění, které je platné v době registrace. Vyplněním tištěného registračního formuláře nebo online formuláře na adrese http://sapeli.cz.wbonus.cz zákazník tyto Všeobecné podmínky a pravidla akceptuje. Koruny je možné získat uzavřením smlouvy s prodejním partnerem SAPELI v době od 12.května 2014 do 15.srpna 2014 s tím, že předmětem smlouvy musí být výlučně komplet interiérových dřevěných dveří s dřevěnou zárubní. Nelze tedy objednat dveře a zárubeň samostatně. Úplným zaplacením zboží (zakázky) získá zákazník koruny odpovídající 30% ceníkové kupní ceny interiérových dveří a zárubní bez DPH podle uzavřené smlouvy s prodejním partnerem SAPELI, a.s. bez ceny doplňků, příplatkových skel, závěsů, lišt apod. Koruny budou sečteny za všechny komplety dřevěných interiérových dveří s dřevěnými zárubněmi v uzavřené kupní smlouvě. Koruny lze uplatnit pouze v E-Shopu a není možná jejich výměna za finanční částku. Produkt objednaný zákazníkem bude doručen prodejnímu partnerovi SAPELI, a.s., se kterým zákazník uzavřel smlouvu. Zboží doručitelné poštou je možné doručit na adresu zákazníka, doplatky, doručení a poštovné je hrazeno příjemcem zásilky. Zákazník může objednat zboží z E-Shopu v ceně převyšující získané koruny a rozdíl doplatí, stejně tak zákazník doplatí i cenu zboží, které je v E-Shopu uvedeno s doplatkem. Neuplatněné koruny či jejich část po uplynutí doby platnosti zaniká. Sortiment zboží v E-Shopu SAPELI se bude průběžně měnit a doplňovat a mohou být změněny i ceny tohoto zboží. Vyprodané zboží již nebude nahrazováno.V případě, že si zákazník objedná zboží, které již je vyprodáno, může být po dohodě se zákazníkem nahrazeno jiným nebo mu budou vráceny koruny do systému na účet zákazníka. Koruny budou vystavovány elektronicky a bude je možné využít po uplynutí 48 hodin po potvrzení uzavřené smlouvy do výroby. O tom bude zákazník informován mailem či telefonicky prodejním partnerem SAPELI, a.s., se kterým uzavřel zákazník smlouvu a součástí této informace budou i přístupové kódy do E-Shopu SAPELI, a.s. V případě dodatečné změny uzavřené smlouvy budou koruny poměrně sníženy v poměru původní ceny dveří vůči ceně dveří po změně. V případě, že zákazník zboží podle uzavřené smlouvy neodebere, budou koruny zrušeny. Po vyčerpání korun může zákazník i dále v E-Shopu nakupovat za ceny v Katalogu E-Shopu SAPELI. Právo stát se účastníkem programu SAPELI má jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která vyplní, a odešle registrační formulář. Účast je bezplatná. Účastníci programu obdrží individuální účet, který slouží k přidělování a zaznamenávání bodů a současně jako e-peněženka. Svou registrací účastníci programu SAPELI potvrzují, že všechny informace, které uvedli na registračním formuláři, jsou úplné a správné. Registrace a účast v programu SAPELI je možná pouze v případě, že místo bydliště účastníka je v České republice.

Odesílání odměn a dárků z programu SAPELI a správu sapeli.wbonus.cz pro SAPELI zajišťuje W.A.T.C.H. CZ, s.r.o. Durychova 101, 142 00 Praha 4.

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2. Registrace

Každý účastník se musí zaregistrovat elektronickým registračním formulářem na sapeli.wbonus.cz, kde uvede zejména jméno, příjmení, adresu, telefon, e-mail (slouží jako přihlašovací jméno), heslo pod kterým se bude do programu SAPELI přihlašovat, číslo obchodního partnera SAPELI, u kterého uzavřel obchodní smlouvu, Souhlas s obchodními podmínky.

3. Sbírání Korun

Při nákupu zboží v prodejnách obchodních partnerů SAPELI obdrží účastník voucher, který obsahuje unikátní kód, který zadá po přihlášení do e-shopu do příslušné sekce, na základě zadání unikátního kódu mu budou připočteny Body na členský účet. Koruny jsou na online účet zákazníky připisovány jednou denně pouze pracovní dny. Společnost SAPELI si vyhrazuje právo přidělování Korun za nákup zboží a kdykoliv změnit, omezit nebo rozšířit; totéž platí pro počet Korun. Tyto změny, omezení a rozšíření budou oznamovány prostřednictvím stránek sapeli.wbonus.cz. Společnost SAPELI si vyhrazuje právo nepřidělovat Koruny za nákup zboží nebo služeb v případě, že jsou poskytovány jiné prodejní výhody nebo slevy.

4. Získané Koruny

Získané Koruny se zaznamenávají ve společnosti SAPELI pod příslušným číslem kupní smlouvy. Členové SAPELI programu mohou být o aktuálním počtu získaných bodů na svém úctě informováni na sapeli.wbonus.cz po zadání registračního jména a hesla Námitky ohledně správnosti počtu získaných bodů nebo jejich kompletnosti musí být předloženy písemně do jednoho měsíce po obdržení písemného oznámení o jejich stavu, v příloze musí být uvedeny příslušné kupní smlouvy. Pokud v této lhůtě nejsou předloženy žádné námitky, počet oznámených Korun se považuje za akceptovaný.

5. Neplatnost Korun

Koruny jsou platné do 31.12.2014 a jejich platnost končí automaticky v poslední den příslušného měsíce na konci této lhůty.

6. Uplatňování Korun

Koruny mohou být uplatněny za odměny, které jsou uvedeny v Katalogu odměn SAPELI. Každou odměnu je možné získat za příslušný počet Korun z e-peněženky, který je uveden v přehledu odměn. Nabídky uvedené v přehledu odměn platí pouze do vyčerpání zásob. Katalog SAPELI je k dispozici pouze online na sapeli.wbonus.cz. V Katalogu SAPELI jsou uvedeny odměny, počet Korun požadovaných pro jejich získání z e-peněženky a případný doplatek, který je nutné uhradit v hotovosti při převzetí produktu. Odměnu je možné získat vždy pouze za podmínek, které jsou uvedeny v nabídce odměn, v rámci stanovených časových omezení a v určeném maximálním množství podle nabídky, a to pouze do vyčerpání zásob. Nabídky odměn mohou být kdykoli bez upozornění změněny. Objednávání a zasílání odměn je možné pouze v rámci České republiky. Odměny budou zasílány na poslední adresu, která byla účastníkem programu společnosti SAPELI oznámena. Společnost SAPELI nenese odpovědnost za jakékoliv vzniklé problémy v případě, že účastník programu uvedl nesprávnou adresu, neoznámil společnosti SAPELI změnu adresy nebo učinil v oznámení o změně adresy chybu. Odměny budou zasílány do vyčerpání zásob. Jestliže určitá odměna uvedená v nabídce odměn již není k dispozici, účastník programu SAPELI má právo vybrat si odměnu podobného charakteru a srovnatelné kvality, nebo na vrácení uplatněných Korun.

7. Ochrana osobních údajů

V rámci programu SAPELI společnost SAPELI vytváří databázi. V souvislosti s touto databází bude společnost SAPELI využívat a ukládat údaje o účastníkovi programu, které uvedl v registračním formuláři se svým souhlasem. Podpisem registračního formuláře účastník programu potvrzuje souhlas s účastí v programu SAPELI, zavazuje se dodržovat tyto Všeobecné podmínky a pravidla a současně uděluje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, výslovný souhlas s tím, aby společnost SAPELI, případně třetí osoba, jako určený zpracovatel ve smyslu citovaného zákona, zpracovávala osobní údaje uvedené v registračním formuláři a uložila je do své databáze. Účastník programu uděluje souhlas se zpracováním svých uvedených osobních údajů pro účely propagační i marketingové a a současně vyslovuje souhlas s tím, aby společnost SAPELI, případně třetí osoby, se kterými společnost SAPELI uzavře příslušná smluvní ujednání, zasílaly účastníkovi programu obchodní sdělení v elektronické podobě ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zpracováváním údajů a zasíláním obchodních sdělení může účastník programu kdykoli odvolat svým výslovným a určitým projevem v písemné formě.

8. Ukončení účasti

Účastníci programu SAPELI mají právo kdykoliv svoji účast v programu zrušit bez výpovědní lhůty, a to zasláním písemného oznámení o zrušení své účasti na adresu sídla SAPELI. Společnost SAPELI může účast v programu zrušit pouze na základě oprávněných důvodů, a to výpovědí na konci měsíce s výpovědní lhůtou čtyři týdny. Bez ohledu na to společnost SAPELI má právo kdykoliv účast v programu zrušit ze závažného důvodu bez výpovědní lhůty, pokud je pokračování smluvního vztahu neakceptovatelné. Účast v programu lze zrušit ze závažného důvodu bez výpovědní lhůty v těchto případech: zahájení soudního insolvenčního řízení ohledně majetku účastníka programu SAPELI, nebo zamítnutí návrhu na zahájení insolventního řízení kvůli nedostatku prostředků na úhradu nákladů řízení, nebo ukončení účasti v programu SAPELI podle bodu 11.1. Všechny výpovědi musí být vyhotoveny v písemné formě, jinak jsou vůči druhé straně neúčinné. V případě ukončení účasti v programu mohou být již získané body uplatněny i po skončení účasti, pokud účast nebyla ukončena podle článku 5. Po účinném ukončení účasti v programu již není další získávání Korun možné. Jestliže smlouva byla ukončena nebo nasbírané Koruny ztratily platnost, účastníci nemohou odměny nakupovat.

9. UKONČENÍ PROGRAMU SAPELI A ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK A PRAVIDEL TOHOTO PROGRAMU

Společnost SAPELI si vyhrazuje právo program SAPELI ukončit, doplnit nebo změnit, a to na základě oznámení, které musí být zasláno v přiměřené lhůtě předem. V případě ukončení programu SAPELI mohou být již získané Koruny uplatněny, dokud neskončí jejich platnost podle článku 5. Společnost SAPELI si vyhrazuje právo tyto Všeobecné podmínky a pravidla upravit, pokud to bude pro jednoduché a bezpečné plnění nezbytné a v zájmu takového plnění, zejména pokud je cílem zabránit neužívání. Účastníci programu SAPELI budou o všech úpravách písemně informováni předem, na poslední e-mailovou adresu, kterou poskytli. Úprava se považuje za akceptovanou účastníkem programu SAPELI, pokud příslušný účastník nevznese proti dané úpravě námitky nebo nezruší svoji účast podle bodu 12.1 do jednoho měsíce od doručení příslušného oznámení. Výše uvedené zrušení účasti musí mít formu samostatného písemného oznámení.

10. Všeobecná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky a pravidla se řídí platným právním řádem České republiky, s výjimkou pravidel pro kolizi právních norem. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé na základě těchto Všeobecných podmínek a pravidel budou předloženy k rozhodnutí věcně příslušnému soudu v Jihlavě. V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných podmínek a pravidel je nebo se stane neplatným nebo nevynutitelným, ať v plném rozsahu nebo z části, tato skutečnost nebude mít vliv na platnost nebo vynutitelnost zbývajících ustanovení. Neplatné nebo nevynutitelné ustanovení bude nahrazeno platným a vynutitelným ustanovením, které svým významem co nejvíce odpovídá významu a ekonomickému účelu neplatného nebo nevynutitelného ustanovení; totéž platí i v případě jakéhokoliv chybějícího ustanovení těchto Všeobecných podmínek a pravidel. Obchodní podmínky pro zasílání zboží z sapeli.cz.wbonus.cz.

11. Objednání zboží a služeb

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naší adrese. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt, nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

12. Poplatek PHE

U elektrospotřebičů a elektroniky poplatek za likvidaci elektroodpadu (PHE) bude vyúčtován vždy kupujícímu a není možné ho uhradit z konta ePeněženky.

13. Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

14. Balné a poštovné

Objednané zboží vám zašleme poštou nebo kurýrem jako dobírku. Cena poštovného se může lišit i podle váhy objednaného zboží. Poštovné není možné platit Korunami z e-peněženky z uživatelského účtu.

15. Dodací lhůta

Dodací lhůta je 7 - 30 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

16. Záruka a reklamace

 • Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.
 • Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.
 • Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
 • Záruka se nevztahuje na:
  • vady vzniklé běžným používáním
  • nesprávným použitím výrobku
  • nesprávným skladováním
 • Postup při reklamaci:
  • informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
  • zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
  • do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
  • doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
  • do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
 • V záležitostech reklamace se prosím obracejte na telefonní číslo +420 261 263 066.
 • Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

17. Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů správcem SAPELI, a.s., se sídlem Pávovská 15a, Jihlava 586 02, Česká republika, IČ: 46982086 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny poskytnuté údaje, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

18. Obchodní centrum Sapeli, a.s.

Pávovská 15a
586 02 Jihlava – Bedřichov

Provozovatel

W.A.T.C.H CZ
Antala Staška 2027/77, Krč
140 00 Praha
 

Reklamačná kancelária

W.A.T.C.H CZ
Strmá 284
350 02 Cheb
Tel: +420 261 263 083
 

Sklad

W.A.T.C.H CZ
Strmá 284
350 02 Cheb

Uživatel
Zapomenuté heslo?
Registrace
Košík
Váš košík je prázdný
Doporučené produkty